О природном гасу

Yugorosgaz – Transport d.o.o.

Шта је природни гас?

Природни гас је  фосилно гориво које представља смешу гасовитих угљеводоника, спада у ред високоекономичних енергената, чијим се сагоревањем ослобађа топлота од преко 32,7 MJ/m³ (780 Kcal). Природни гас има широку примену као гориво за производњу електричне енергије, користи се у црној и обојеној металургији, у производњи цемента и стакла, у широкој потрошњи, а такође као сировина у области производње органских једињена путем синтезе.

 Основни елеменат природног гаса је метан (CH 4). Садржај метана у природном гасу је у обрнутој пропорцији са укупном молекуларном масом угљеводоника. У зависности од налазишта мења се и састав природног гаса. Типичан састав природног гаса је: метан 80,97%, етан 0,4-0,5%, пропан 0,2-1,5%, бутан 0,1-1%, пентан 0-1%. Остали гасови чине од 2-13% његове запремине.

Захваљујући својим својствима природни гас као енергетски извор заузима високо место, одмах иза нафте. Приликом сагоревања природног гаса ослобађа се велика количина топлоте, лако се подешава његов довод до ложишта, и не ствара се пепео, па се као еколошки најчистији енергент много чешће користи него камени угаљ.

Природни гас, као врста горива, поседује читав низ предности.
С обзиром да га углавном чини метан који је лакши од ваздуха, у случају хаварија лако испарава за разлику од тешког пропана који се задржава у природним и вештачким удубљењима и може да изазове експлозију. Природни гас није токсичан и не изазива корозију метала. Данас је он јефтинији од било ког нафтног деривата, укључујући и дизел-гориво, при чему је његова калоријска вредност знатно виша.

 Потребно је нагласити да котлови на природни гас имају високи коефицијент корисног дејства – до 94%, и не захтевају коришћење горива за предгревање у зимском периоду (као, на пример, мазут и пропан-бутан). Природни гас практично потпуно сагорева без емисије штетних продуката у атмосферу и не ствара чађ, која снижава коефицијент корисног дејства, па тако употреба природног гаса не захтева периодично чишћење ложишта, као ни димњака. Димни гасови не садрже примесе сумпора и не изазивају оштећења металног дела димњака. Трошкови одржавања оваквих котлова су такође знатно нижи од уобичајених.

Погодности коришћења природног гаса

Безбедносни лист за природни гас